Bon turystyczny – najważniejsze informacje

Wystawa entomologiczna „Fascynujący świat owadów”
8 października 2019
Certyfikat Dobrych Praktyk
13 lipca 2021

Od sierpnia 2020 roku w Kompleksie Świętokrzyska Polana za pakiety pobytowe można płacić Bonem Turystycznym. Rozliczamy należności bonem tylko za rezerwacje dokonane bezpośrednio w hotelu (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji online). Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące realizacji bonów w naszym kompleksie.

 1. Za jakie usługi w Kompleksie Świętokrzyska Polana można płacić bonem turystycznym.
  Za pomocą bonu turystycznego można płacić za pakiety pobytowe czyli pobyt z noclegiem na terenie kompleksu. Bonem Turystycznym można uregulować należność za pobyt rodziny, nawet jeśli w ramach oferty dzieci przebywały w hotelu nieodpłatnie.
 2. Czym jest Bon Turystyczny.
  Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer, znajduje się on na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (należy wybrać zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.
 3. Kto jest uprawniony do otrzymania Bonu Turystycznego.
  Osoby, które do 18 lipca 2020 r. miały przyznane prawo do:
  1. świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
  2. dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone:
   • w rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
   • w placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
   • w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
  Osoby, które między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędą prawo do:
  1. świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
  2. dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.
  Osoby przebywające poza granicami Polski, które:
  1. między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyły tam wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który do 18 lipca 2020 r. nie rozpatrzył go;
  2. między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożą tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;
  3. mają wydaną decyzje wojewody o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
 4. Jak uzyskać bon.
  W celu otrzymania Bonu Turystycznego nie trzeba składać wniosku, wystarczy tylko aktywować bon na swoim profilu PUE ZUS. Aby to zrobić należy zalogować się na swój profil na PUE ZUS, następnie wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon” > „Aktywuj bon” i uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
  Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu na dziecko z niepełnosprawnością, należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Oświadczenie wypełnia się na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu należy wskazać, czy dziecko ma orzeczenie o:
   • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  Do oświadczenia trzeba dołączyć kopię orzeczenia.

 5. Wartość przysługującego Bonu Turystycznego.
  Świadczenie w formie Bonu Turystycznego przysługuje na każde dziecko w kwocie 500 zł.
  Na dziecko niepełnosprawne, przysługuje świadczenie o łącznej kwocie 1000 zł – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.
 6. Jak płacić Bonem Turystycznym.
  Aby zapłacić Bonem Turystycznym należy najpierw podać kod obsługi płatności w recepcji. Następnie po wprowadzeniu tego kodu przez pracownika recepcji zostanie wysłany sms-em kod potwierdzający płatność – należy go podać osobie przyjmującej opłatę w celu zakończenia płatności.
  Kod obsługi płatności jest wysyłany na adres e-mail podany po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS. Kod obsługi płatności znajduje się również na PUE ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.
  W przypadku podania błędnego kodu obsługi płatności, osoba przyjmująca płatność może ponownie go wpisać.
  W przypadku podania błędnego kodu potwierdzającego płatność (przesyłanego sms-em), płatność będzie anulowana. Należy wtedy ponownie podać kod obsługi płatności, a następnie nowy kod potwierdzający otrzymany sms-em.
  Bonem Turystycznym można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia. Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część można zapłacić gotówką, kartą lub przelewem. W związku z tym, że pobyt jest co do zasady realizowany na rzecz dziecka nie może być jednocześnie pobytem biznesowym, dlatego na pozostałą część płatności recepcjonista nie wystawi faktury na firmę.
  Aktualny stan środków do wykorzystania można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tym celu z górnego menu należy wybrać zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Zapraszamy do korzystania z Bonu Turystycznego na pakiety pobytowe w naszym kompleksie.

Podziel się: