§ 1

 1. Kompleks Świętokrzyska Polana (dalej również jako „Kompleks”) obejmuje teren położony przy ul. Laskowej 93, 26-050 Chrusty, Gmina Zagnańsk. W skład Kompleksu wchodzi m. in. Park Miniatur, Kraina Zabawy, Oceanika, Ośrodek Rehablilitacyjno – Wypoczynkowy Polanika, Parking, Lipowy Dwór, Sale warsztatowe oraz Basen.
 2. Kompleksem zarządza Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń sp. j. z siedzibą przy ul. Laskowej 93, 26-050 Chrusty, Gmina Zagnańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344738, NIP: 6572841100 (dalej również jako „Spółka”).

§ 2

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających Kompleks. Spółka zapewnia odwiedzającym dostęp do aktualnej treści Regulaminu, a odwiedzający mają obowiązek zapoznania się z jego treścią i bezwzględnego jego przestrzegania.
 2. Przed skorzystaniem z atrakcji lub urządzeń znajdujących się na terenie Kompleksu, odwiedzający zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminów tych atrakcji i urządzeń, o ile regulaminy takie zostały wydane.

§ 3

 1. Kompleks jest czynny w godzinach od 10.00 do 16.00, a w weekendy do 18.00. Godziny i dni otwarcia mogą ulegać zmianom. Aktualne informacje o czasie pracy Kompleksu znajdują się na stronach internetowych www.swietokrzyskapolana.pl
 2. Godziny otwarcia poszczególnych atrakcji lub urządzeń znajdujących się na terenie Kompleksu są ustalane oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych atrakcji lub urządzenia, w odpowiednim regulaminie.
 3. Wejście na teren Kompleksu jest nieodpłatne. Odpłatność za korzystanie z poszczególnych atrakcji lub urządzeń znajdujących się na terenie Kompleksu określają cenniki umieszczone przy każdej z takich atrakcji lub urządzeniu.

§ 4

 1. Na terenie Kompleksu zabrania się:
  1. Palenia tytoniu, poza miejscami do tego przeznaczonymi.
  2. Spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  3. Wstępu osobom nietrzeźwym lub osobom będącym pod wpływem środków odurzających.
  4. Zachowań, które mogłyby zostać odebrane jako zachowania gorszące, wulgarne lub innych zachowań, które mogłyby wpłynąć na niezakłócony pobyt na terenie Kompleksu innych osób.
  5. Niszczenia zieleni i zaśmiecania.
  6. Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla odwiedzających, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Kompleksu.
  7. Prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Spółki.
 2. Osoba, która wprowadza na teren Kompleksu zwierzę, jest odpowiedzialna za wszelkie szkody przez to zwierzę wyrządzone. Osoba taka jest ponadto zobowiązana do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
 3. Osoby odwiedzające Kompleks, które swoim zachowaniem naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Kompleksu, a także odwiedzający nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników obsługi mogą zostać usunięte z terenu Kompleksu.

§ 5

Pojazdy odwiedzających powinny być parkowane jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Zaparkowanie auta w innym miejscu uprawnia Spółkę do odholowania auta do odpowiedniego miejsca parkingowego, na koszt i ryzyko osoby odwiedzającej, która pozostawiła auto w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

§ 6

 1. Osoby niepełnoletnie mogą poruszać się po terenie z Kompleksu jedynie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 2. Spółka i jej pracownicy nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad osobami korzystającymi z Kompleksu. Pozostawienie osoby niepełnoletniej na terenie Kompleksu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub/i opiekunów. W przypadku pozostawienia takiej osoby na terenie Kompleksu i nieodebrania jej do czasu zamknięcia obiektu, Spółka poinformuje właściwe organy o pozostawieniu takiej osoby bez opieki.
 3. Za działania i szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką osoby niepełnoletnie się znajdują.
 4. Zabrania się pozostawiania osób niepełnoletnich bez nadzoru.

§ 7

 1. Osoby odwiedzające Kompleks poprzez zakup biletów lub żetonów automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych przez Spółkę.
 2. Brak zgody na publikację wizerunku należy zgłosić w formie pisemnej do Spółki przed zakupem biletów/żetonów.
 3. Niezłożenie odmowy takiej zgody będzie traktowane jako przyzwolenie na wykorzystanie wizerunku przez Spółkę.

§ 8

 1. Odwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie Kompleksu, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgubione lub pozostawione na terenie Kompleksu.
 3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Kompleksu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem (+48) 41 260 50 60 lub na adres e-mail: recepcja@polanika.pl
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Tekst Regulaminu oraz wszelkie jego zmiany publikowane są na stronie internetowej www.swietokrzyskapolana.pl
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
Podziel się: