Regulamin parkingu

Regulamin parkingu

§ 1

Teren parkingu stanowi plac zlokalizowany na terenie Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach przy ul. Laskowej 93

§2

Parkingiem zarządza Komplex Świętokrzyska Polana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18. Spółka w dalszej treści Regulaminu zwana jest Zarządcą.

§3

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest dokument potwierdzający wniesienie opłaty za miejsce parkingowe, który należy umieść w widocznym miejscu za przednią szybą, w przeciwnym razie właścicielowi pojazdu lub kierującemu zostanie naliczona opłata w wysokości 100 PLN.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.

§4

 1. Parking jest płatny, niestrzeżony i nie jest objęty nadzorem kamer monitoringu. Opłata za parkowanie obowiązuje w wyznaczone przez Zarządcę dni tygodnia i wynosi jednorazowo 10 PLN za dobę.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 5. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o wszelkich zdarzeniach opisanych w pkt.2, 3 i 4 niniejszego rozdziału, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 6. Kosztami wynikającymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.

§5

 1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t . Zabrania się wjazdu na parking pojazdom przewożącym materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzające niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.
 3. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie Parkingu wynosi 10 km/h.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Jeżeli użytkownik Parkingu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, zaparkuje pojazd poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez posiadania odpowiednich uprawnień umieszczonych w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu, Zarządca jest uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt jego użytkownika lub właściciela.
 6. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach bez zastawiania linii. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
 7. Na Parkingu zabronione jest:
  1. palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  2. spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
  3. zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności wyrzucanie odpadów),
  4. naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
  5. mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
  6. nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
  7. nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,
  8. pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
  9. pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
  10. poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach,
  11. prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody Zarządcy Parkingu.

§6

 1. Przepisy końcowe:
 2. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będą obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej ustalonej przez Zarządcę Parkingu.
 3. Regulamin są dostępne w widocznym miejscu na Parkingu, w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskapolana.pl
 4. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod
  nr tel. 41 260 50 60 lub na e-mail: recepcja@polanika.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
Scroll to Top